Πρότυπα & Ευρωπαικές οδηγίες

Agogoi 02

KASSINAKIS SA

Πρότυπα & Ευρωπαικές οδηγίες

Τα συστήματα σωλήνων, τα συστήματα καναλιών αλλά και μεμονωμένα τα κουτιά και όλα τα εξαρτήματα που παράγονται από την Π.Ε. ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Α.Ε., ακολουθούν τις πιο αυστηρές Ευρωπαϊκές και Ελληνικές προδιαγραφές ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
Ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος που διενεργείται real-time κατά την παραγωγική διαδικασία από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου αλλά και η πιστοποίηση των προϊόντων μας από εξωτερικά αναγνωρισμένα κέντρα δοκιμών, διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που φτάνουν στους εγκαταστάτες είναι βάσει των ακόλουθων προδιαγραφών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• 2006/95/EC Low Voltage Directive (Οδηγία Χαμηλής Τάσης)
• 89/106/EEC Construction Product Directive (Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών)
• RoHS 2002/95/ΕΚ Restriction of the use of certain Hazardous Substances (Περιορισμού Χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών)

ΠΡΟΤΥΠΑ

• ΕΛΟΤ ΕΝ 50085 (Συστήματα Καναλιών), προδιαγράφει τις ειδικές απαιτήσεις των ʼκαμπτων Συστημάτων Καναλιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.
• ΕΛΟΤ EN 61386.21 (Συστήματα ʼκαμπτων Ηλεκτρολογικών Σωλήνων), προδιαγράφει τις ειδικές απαιτήσεις των ʼκαμπτων Συστημάτων Σωλήνων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.
• ΕΛΟΤ EN 61386.22 (Συστήματα Διαμορφώσιμων Ηλεκτρολογικών Σωλήνων), προδιαγράφει τις ειδικές απαιτήσεις των Διαμορφώσιμων Συστημάτων Σωλήνων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.
• ΕΛΟΤ ΕΝ 60670-1 (Κουτιά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων), προδιαγράφει τις απαιτήσεις Κουτιών που προορίζονται για εσωτερικές ή εξωτερικές Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντός ονομαστικής τάσης • ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 (Βαθμός Στεγανότητας, IP) Ο βαθμός στεγανότητας περιγράφεται με το ακρώνυμο IP, το οποίο ακολουθείται από δυο νούμερα, π.χ. IP 68.
Το πρώτο ψηφίο δηλώνει την αντοχή σε εισροή στερεών και το δεύτερο σε αντοχή εισροής υγρών.

New Project 2022 06 25T153458.145
New Project 2022 06 25T154314.582

ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

• IP1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ 50mm
• IP2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ 12mm
• IP3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ 2,5mm
• IP4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ 1mm
• IP5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ
• IP6 ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΚΟΝΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ

• IPX1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΟΡΑΣ
• IPX2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΖΟΥΝ 0 ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 15
• IPX3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΝΕΡΟΥ 60
• IPX4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
• IPX5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
• IPX6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
• IPX7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ
• IPX8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΥΘΙΣΗ